Lusso Accessibile, anjuke.com

PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

 

ความเป็นมา

                โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2537 โดยได้รับการสนับสนุนให้ใช้บ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นสำนักงานชั่วคราวและเป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียน

                พ.ศ.2538 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้ย้ายสถานที่จากสำนักงานชั่วคราวมายังที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันคือ 110 หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เปิดทำการสอนในระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 53 คน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 51 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีครู จำนวน 8 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน

                พ.ศ.2545 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 213 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 162 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 375 คน มีครู จำนวน 13 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 38 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน

                พ.ศ.2546 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี เป็นโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เปิดทำการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ จำนวน 4 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 154 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 148 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 9 คน และออทิสติก จำนวน 7 คน รวมจำนวนนักเรียน 318 คน มีครู จำนวน 17 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 32 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 11 คน

                พ.ศ.2547 เปิดรับนักเรียนที่มีความพิการ จำนวน 5 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 121 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 166 คน นักเรียน           ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 10 คน ออทิสติก จำนวน 13 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 7 คน รวมจำนวนนักเรียน 317 คน มีครู จำนวน 17 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 32 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 11 คน

                พ.ศ.2548 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 96 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 196 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 10 คน            ออทิสติก จำนวน 10 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 4 คน รวมจำนวนนักเรียน 316 คน มีครู จำนวน 20 คน พนักงานราชการ จำนวน 4 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน    28 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 11 คน

 

พ.ศ.2549 มีนักเรียนทั้งหมด 289 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 47 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 223 คน     นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 6 คน ออทิสติก จำนวน 9 คนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 4 คน มีจำนวนครู 15 คน ครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน พนักงานราชการ จำนวน 23 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 11 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน

พ.ศ.2550 มีนักเรียนทั้งหมด 298 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 21 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 253 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 7 คน ออทิสติก จำนวน 17 คน มีจำนวนครู 15 คน ครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน พนักงานราชการ จำนวน 23 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 คน

พ.ศ.2551 มีนักเรียนทั้งหมด 298 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 21 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 253 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 7 คน ออทิสติก จำนวน 17 คน มีจำนวนครู 15 คน ครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน พนักงานราชการ จำนวน 23 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 คน

พ.ศ.2552 มีนักเรียนทั้งหมด 302 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 266 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 5 คน ออทิสติก จำนวน 17 คน มีจำนวนครู 19 คน พนักงานราชการ จำนวน 23 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 คน

พ.ศ.2553 มีนักเรียนทั้งหมด 303 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 260 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 9 คน ออทิสติก จำนวน 36 คน มีจำนวนครู 18 คน พนักงานราชการ จำนวน 22 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 16 คน

พ.ศ. 2554 มีนักเรียนทั้งหมด 312 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 266   คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 5 คน ออทิสติก จำนวน 41  คน มีจำนวนครู 18 คน พนักงานราชการ จำนวน 22 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 27 คน ครูธุรการจำนวน 1 คน

พ.ศ. 2555 มีนักเรียนทั้งหมด 302 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 252   คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 5 คน ออทิสติก จำนวน 45  คน มีจำนวนครู 17 คน พนักงานราชการ จำนวน 22 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 คน ครูธุรการจำนวน 1 คน

พ.ศ. 2556 มีนักเรียนทั้งหมด 302 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 252 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 5 คน ออทิสติก จำนวน 45  คน มีจำนวนครู 17 คน พนักงานราชการ จำนวน 22 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 คน ครูธุรการจำนวน 1 คน

ปัจจุบันนายสุจินต์ สว่างศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 337 คน
โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 267 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 10 คน ออทิสติก จำนวน 60  คน มีจำนวนครู 15 คน พนักงานราชการ จำนวน 24 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 คน ครูธุรการจำนวน 1 คนและรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์และเพชรบูรณ์ 

 

สัญลักษณ์โรงเรียน

 
 

ความหมายของสัญลักษณ์

ใบเสมา                 หมายถึง                ความรู้และคุณธรรม

ลายกนก                หมายถึง                ความเจริญงอกงามแห่งพัฒนาการ

วงกลม                   หมายถึง               ความสามัคคีปรองดอง

 

สีประจำโรงเรียน       เขียว-ขาว

               สีเขียว                 หมายถึง                ความเจริญงอกงามของความรู้และพัฒนาการ

                สีขาว                 หมายถึง                เป็นคนดี มีคุณธรรม

 

อักษรย่อ

                ลบ.ป.

 

คำขวัญ   สามัคคี มีวินัย ใฝ่ความรู้ มุ่งสู่อาชีพ

 

อัตลักษณ์

 

คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะอาชีพ

 

เอกลักษณ์

 

          ชุมชนและสังคมร่วมใจ    นำสมัยด้านการเรียนรู้     มุ่งสู่การมีอาชีพ