Lusso Accessibile, anjuke.com

วิสัยทัศน์ 

               

          เป็นโรงเรียนคุณภาพ ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยเน้นคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน

2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และสังคม

3.พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4.พัฒนาสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

   

   


  เป้าประสงค์

  1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยเน้นคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน และได้รับรางวัลทางวิชาการ

  2.โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการสมัยใหม่ มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย , ชุมชน สังคมเข้ามามีส่วนร่วม

  3.ครูมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  4.สถานศึกษามีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้


   


  นโยบายของโรงเรียน

  1.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

  2.พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาและเป้าประสงค์ของโรงเรียน

  4.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของโรงเรียนมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

  5.พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและปลอดภัย

  6.ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการและตามศักยภาพของนักเรียน

   


  แผนงานพัฒนาโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์  ( ปี พ.ศ. 2553- 2555 )

  แผนพัฒนาโรงเรียนประกอบด้วย แผนงานหลัก ดังนี้

  1.แผนพัฒนากลุ่มการบริหารงานวิชาการ

  2.แผนพัฒนากลุ่มการบริหารงานบุคคล

  3.แผนพัฒนากลุ่มการบริหารงานทั่วไป

  4.แผนพัฒนากลุ่มการบริหารงบประมาณ


  กลยุทธ์ของโรงเรียน

   

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   และมีความโดดเด่นทางวิชาการ

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้