Lusso Accessibile, anjuke.com

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนทุกคนได้รับการฝึกบูรณาการทักษะ

ต่างๆเพื่อให้นักเรียน

สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระ

ของสังคม

 


 


ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน บ่อเลี้ยงปลา

การปลูกดอกดาวเรือง การดำนา การปลูกผัก

กางมุ้ง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพแห่งใหม่ ของโรงเรียน

ลพบุรีปัญญานุกูล ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ

เรียนการสอนโดยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้

สถานที่จริง

 

นักเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ การทำอาหารคาว

หวาน  โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

แบบบูรณาการและจัดกิจกรรมตามประสบการณ์

จริง