Lusso Accessibile, anjuke.com

เขียนโดย Administrator   

 

กลุ่มงานอาชีพ ๑๑ กลุ่มงาน ดังนี้

๑. กลุ่มงานเทียน

๒. กลุ่มงานพิมเสนน้ำ

๓. กลุ่มงานการบูร

๔. กลุ่มงานตุ๊กตาผ้าน่ารัก

๕. กลุ่มงานซาโอริ

๖. กลุ่มงานประดิษฐ์วัสดุจากเศษผ้า

๗.กลุ่มงานผ้าใยบัว

๘. กลุ่มงานผ้าบาติค

๙. กลุ่มงานเลี้ยงปลา

๑๐. กลุ่มงานแปรรูปผ้าลูกไม้

๑๑. กลุ่มงานน้ำยาล้างจาน

 

JoomlaTR

JoomlaTR

JoomlaTR

JoomlaTR

JoomlaTR

JoomlaTR

JoomlaTR

JoomlaTR

JoomlaTR

JoomlaTR

ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง มีดังนี้

๑. โรงแรม

- (งานแม่บ้าน)

๒. องค์การบริหารส่วนตำบล

- (งานเดินเอกสาร)

๓. ร้านขายของชำ

- (งานจัดเรียงและติดป้ายราคาสินค้า)

๔. ร้านจำหน่ายจักรยาน

- (งานซ่อมและประกอบจักรยาน)

๕. ร้านล้าง อัด ฉีดรถยนต์

- (งานล้างรถ)

๖. ร้านอาหาร

- (งานครัว)