Lusso Accessibile, anjuke.com

ประกาศมาตรฐานโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:44 น.

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

เรื่อง    กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

--------------------------------------

          โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

          เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2556 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่  .20  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 556

 

                                                                  

                                                ( นายสุจินต์  สว่างศรี )

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล